Politica de confidențialitate

Acest document numit politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul www.premiicufarmec.ro (denumit "Site-ul"), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți înregistrat și descrie modul în care folosim aceste informații.. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe.

Acest Site este un site cu o audienţă generală; totuși serviciile noastre sunt destinate persoanelor cu vârsta de 16 ani sau mai mult. Nu solicităm, nu colectăm, nu folosim și nu dezvăluim datele personale furnizate de o persoană sub vârsta de 16 ani atât online, cât și Magazinelor noastre. În cazul în care aflăm că am colectat date personale de la un copil, vom șterge aceste informații.

Dacă aveţi sub 16 ani, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să întrebați un adult (unul dintre părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) pentru a continua procedurile necesare.


Cine suntem noi?

FARMEC S.A. este o societate pe acțiuni, înființată în mod corespunzător și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Cluj-Napoca, strada Henri Barbusse nr. 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/14/1991, cod unic de înregistrare 199150, având un capital social de 6.246.485 lei.

Acest document vă oferă informații importante despre următoarele:
1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL
4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI EXERCITAREA LOR
6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Vizitând Site-ul nostru, utilizând serviciile sale sau, altfel interacționând cu noi, prin punctele noastre de vânzare, buletine informative și / sau site-uri web, recunoașteți că ați citit și înțeles această Politică de confidențialitate și sunteți de acord că putem colecta, utiliza, transmite și dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-urilor si Magazinelor, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu v-ați înregistrat deja, vă putem solicita să vă înscrieți (de exemplu, bifând o casetă de selectare) dacă considerăm că este adecvat să vă protejați drepturile sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate, vă rugăm să nu accesați acest Sitem să nu utilizați sau să trimiteți date personale pe acest Site sau să nu vă înscrieți pe acest site.


1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Compania FARMEC S.A. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor (denumită în mod colectiv "FARMEC", "noi", "nouă" sau "noastre" în această Politică de confidențialitate).

Detaliile noastre de contact sunt:
FARMEC S.A.
Cluj-Napoca, ROMÂNIA
Strada Henri Barbusse nr. 16
J12/14/1991, RO 199150
Capital social: 6.246.485 lei
E-mail:gdpr@farmec.ro

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa gdpr@farmec.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.


2. STOCAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în data center Farmec din Romania.


3. CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARATER PERSONAL
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei FARMEC. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru:;
1. EXPEDIEREA DE MESAJE PUBLICITARE – pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016.
Aceşti terti și-au asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.


4. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE
În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, fundamental legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi:

  • Consimțământul dumneavoastră;
  • Interesul nostru legitim, care ar putea fi:

a. Îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre: mai exact, interesele noastre de afaceri pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările dumneavoastră și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile, site-urile / aplicațiile / dispozitivele, produsele și mărcile pentru beneficiul consumatorilor noștri;

b. Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a instrumentelor utilizate de dumneavoastră (site-urile / aplicațiile / dispozitivele noastre) și asigurarea faptului că funcționează corect și că se îmbunătățesc continuu.

  • Îndeplinirea unui contract: mai exact pentru a efectua serviciile pe care le solicitați de la noi;
  • Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.


5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SI EXERCITAREA LOR
Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea FARMEC că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.


Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obţine oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de FARMEC, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageti consimțământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații:
* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* finalizarea extragerii castigatorului concursului la care v-ati inscris

Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații:
* dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite FARMEC să verifice exactitatea datelor;
* dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
* dacă v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale FARMEC prevalează asupra celor ale dvs.;
* dacă FARMEC nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al FARMEC. FARMEC nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a refuza procesul decizional automatizat înseamnă că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă nu v-aţi exprimat consimțământul explicit în acest sens sau dacă prelucrarea automată nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o scrisoare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa gdpr@farmec.ro.


6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARATER PERSONAL
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, inlcuzand orice informație care se referă la achiziționarea de bunuri sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau Magazinele noastre.

Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.


7. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
Sursa datelor
Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi:
Site-ul premiicufarmec.ro: atunci când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi newslettere;


E-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm între dvs. și noi;

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți (de ex. Membrii familiei, alți terţi), trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteti autorizaţi cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

Tipuri de date
Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos:
a. datele personale, cum ar fi numele, prenumele, sexul, vârsta / data nașterii, țara de origine și alte detalii personale (tip păr și ten etc.), astfel cum este permis de legislația aplicabilă;
b. datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;


8. CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi.

Când utilizaţi Site-ul nostru
Atunci când utilizați Site-ul nostru pentru a vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveţi o cat mai buna experiență de utilizator.

Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le plasa pe dispozitivul dvs. Aceste cookie-uri sunt prezentate mai jos:
 

Nume cookie

      Scop       

Alte informații

Farmec-cookies-accepted

Acceptul utilizatorului pentru folosirea cookie-urilor

 

cookie-uri legate de campanii

Afişarea anumitor bannere promoţionale într-un mod controlat

 


Pe lângă cookie-urile pe care noi le folosim, diverse terțe părți plasează și altele pe dispozitiv, cu consimțământul dvs. Acestea sunt arătate mai jos.

 

Nume terț

Link descriere

Google

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Mailchimp

https://mailchimp.com/legal/cookies/

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

VE Interactive

https://www.ve.com/privacy-policy

Yahoo

https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm


Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru
Când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru, în funcţie de informaţiile care sunt de interes pentru dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informaţii: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poştală, sex şi vârsta.

Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a vă furniza informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. Putem, de asemenea, să vă trimitem mai multe e-mail-uri după ce ați făcut o solicitare pentru a vă satisface interesul și pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații exacte înainte de vânzare.

Solicitarea dvs. este stocată şi prelucrată sub forma unui e-mail care este găzduit de Microsoft în cadrul Spaţiului Economic European (EEA).
Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre:
Vă puteți înscrie la newslettere prin următoarele modalități:
- Din pagina principală a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat;

Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre (buletine informative), vă putem solicita: numele și prenumele, adresa de e-mail, sex, tip păr, tip ten, vârsta și adresa poștală.

Vom cere consimțământul dvs. pentru a vă utiliza aceste date în vederea expedierii prin e-mail a buletinului informativ care conține informații despre produsele noastre și alte informații despre care considerăm că ar putea fi de interes pentru dvs.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ, și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări.

În vederea expedierii newsletterelor, numele și adresa dvs. de e-mail sunt transferate către o terță parte. Astfel, pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016 şi și-a asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene.

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.


Când participați la sondajele noastre de feedback
Când participați la sondajele noastre de feedback, vă vom solicita numele, adresa dvs. de e-mail, numele organizației, informaţii legate de profesia dvs. și răspunsurile la întrebările pe care le adresăm cu privire la opinia dvs. despre produsele noastre şi utilizarea lor.

Utilizăm aceste informații pentru a dezvolta și a îmbunătăți produsele și serviciile noastre și relațiile cu clienții. Informaţiile privind profesia dvs., organizaţia și câteva sau toate comentariile dvs. pot fi afișate public pe Site-ul nostru ca mărturie. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a comercializa produsele și serviciile noastre.

Detaliile dvs. pot fi partajate cu un sistem de sondaje terțe părți, care se află în Spațiul Economic European (SEE).

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

Ne puteți cere să eliminam în orice moment o mărturie care se bazează pe feedbackul dvs. din cuprinsul Site-ului nostru.

Marketing direct
În baza consimţământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
* informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul poștal;
* sexul (dacă alegeți să ne comunicați această informație);
* produse și oferte pe care ați făcut click.

Dacă aveți un cont FARMEC vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul dvs, cum ar fi: nume; adresă; vârstă; istoricul comenzilor; cum ați navigat și pe ce ați făcut click pe site.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.

Pentru a vă optimiza experiența cu FARMEC, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse și vă vom trimite oferte personalizate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte avantaje pentru clienții înregistrați. Toate aceste servicii excelente se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis.

Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital.
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Când faceți acest lucru, FARMEC va înceta să vă mai trimita alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.


9. SECURITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Am implementat măsuri adecvate menite să securizeze datele dvs. personale de la pierderi accidentale și care să împiedice accesul, utilizarea, modificarea și dezvăluirea neautorizată. De exemplu, atunci când furnizați informații despre o comandă, folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL), un instrument de criptare care oferă securitate în timp ce transmite aceste informații pe Internet. De asemenea, folosim protecție firewall, controlul parolei și alte garanții tehnologice și procedurale pentru întreținerea acestui Site. Deși am implementat măsurile de securitate de mai sus pentru acest Site, trebuie să știți că securitatea in proporţie de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. personale este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, astfel încât nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale terților în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm să actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filtre de spam); (ii) să păstrați confidențialitatea și să nu dezvăluiți altcuiva numele de utilizator și parola pentru a accesa contul dvs.; (iii) să vă schimbați parola periodic și (iv) să nu folosiți aceeași parolă pentru toate conturile dumneavoastră.

În cazul puțin probabil în care constatăm că securitatea informațiilor dvs. personale aflate în posesia sau controlul nostru a fost sau ar putea fi compromisă, vă vom notifica despre această situatie, conform legii aplicabile, folosind oricare dintre metodele descrise în aceasta (furnizându-ne e-mail-ul, sunteți de acord să primiți o astfel de notificare în formă electronică prin intermediul acestei adrese de e-mail).


10. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
Dacă sunteți de părere că FARMEC vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect şi aveți o plângere cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs., am prefera să ne contactați direct în primă instanță, astfel încat să putem aborda reclamația.

De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.


11. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate și când serviciile noastre și utilizarea datelor personale evoluează. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.